ПРИНЦЕС КРОФНИ

Потребни состойки за цесто:

3 деци води

150 ґрами масци

150 ґрами муки

6 вайца.

Потребни состойки за фил:

1 литра млєка

8 ложки муки

10 ложки цукру

3 жовчки

1 ванелийов цукер

1 пудинґ од ванелиї.

Так треба приготовиц цесто:

3 деци води и 150 ґрами масци най превре.

До того додац 150 ґрами муки и най ше попражи.

Зняц з ринґли и до того порозбивац 6 вайца, єдно по єдно (єдно розиц, добре вимишац, вец друге…).

Док ше дакус охладзи, на намасцену тепшу з масцу, з ложку накласц цесто и упечиц на 200 ступнї.

Так треба приготовиц фил:

До 200 мл млєка додац 8 ложки муки, 10 ложки цукру, 3 жовчки, 1 ванилийов цукер, 1 пудинґ од ванелиї и добре розмишац.

800 мл млєка превариц, зняц зоз ринґли и додац предходно помишане.

Врациц на ринґлу и нєпреривно мишац, 6-9 мин.

Витрепац 3 бильчки, и усипац жимни уварени фил и зоз видлїчку добре розмишац.

Охладзени цесточка порозрезовац на поли и до каждого накласц филу. По верху мож поростресац мелки цукер, посипац розпущену чоколаду, а нє муши. Хто як люби!

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.