Tag: Печиво

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Троугельнїки зоз фета сиром

Потребне: 200 ґр фета сира 50 ґр пармезану лєбо траписту, вайцо 5 ценки скорки за рейтеши, ложка менти, соль, попер, 50 ґр масла. Так треба приготовиц: Фета сир розмишац у судзини зоз видлїчку. Додац натарти сир, вимутькане вайцо, пошекану менту, соль и попер и шицко добре вимишац. Скорки треба поскладац єдну прейґ другей, и порезац […]

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Мафини зоз празилуком

За 12 мафини потребне: 220 ґр муки половка пращка за печенє ложичка солї ценки празилук 75 ґр кукуричного ґризу 60 ґр сира (гоч траписту, гоч кравского) 150 мл йоґурту 160 мл млєка 2 вайца. Так треба приготовиц: Празилук пошекац на цо дробнєйше. У єдней судзини помишац сухи состойки – муку, пращок за печенє, соль, кукурични […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Кифлочки (и на слано и на сладко)

Тоти кифлочки ше прави такой, нє муши ше чекац же би накисли. Кед вам останє вареного меса лєбо дакус млєтого меса, мож положиц до кифлочкох, а тото цо останє мож направиц на сладко. Потребне: кила муки пол литри млєка 1 ложичка солї 2 ложки цукру 1 квас 3 деци олєю (лєбо масци) (мож положиц вайца, […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Проя

Потребне: 4 вайца 2 шолїчки од чарней кафи (єдна ма 110-120 мл) олєю 2 шолїчки млєка 3 шолїчки квашней води (лєбо обичней води) 1 пращок за печенє 1 ложичка солї 3 шолїчки паленти (кукуричного ґризу) 3 шолїчки муки 300 ґрами сира (мож и без). Шицко вимишац и положиц до помученей и помасценей тепши (лєбо на […]

Колачики, РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

Варґочи зоз сухим грозном

Тот колач права нагода  же бисце госцом указали яка сце схопна ґаздиня, бо вам ше сиґурно поспиши направиц го. Кед ше вам наявя госци, голєм три годзини пред приходом, лєбо обчекуєце госцох вчас рано, предносц того колача же го можеце вечар направиц, а рано упечиц, та ґаздиня одпочинута привита госцох зоз цеплим колачом 🙂 Потребне: […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Лїсковцов хлєб

Потребне: 200 ґр житней муки 200 ґр ражовей муки 70 ґр млєти лїсковци 1 ложичка солї 1 квас 250 мл лїтного млєка 3 ложки олєю 100 ґр цали лїсковци. Так треба приготовиц: До млєка положиц квас и ложку цукру и охабиц же би викисло. Змишац зоз муками, млєтима лїсковцами, додац соль и олєй и замишиц […]